سوابق و افتخارات

رئیس پژوهشکده هنر(فرهنگستان هنر)     پاییز ۱۳۹۳

جامعه مهندسان معماری داخلی ایران     پاییز ۱۳۹۳

رئیس کمیته ملی موزه‌های ایران    بهار۱۳۹۳  (ICOM)
 وزارت راه و شهرسازی - شرکت عمران و بهسازی شهری ایران (مادر تخصصی)     بهار ۱۳۹۳کمیته تخصصی معماری نظام مهندسی شهرستان آمل     بهار ۱۳۹۳
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران     بهار ۱۳۹۲سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران     پاییز ۱۳۹۲کرسی یونسکو در معماری اسلامی     زمستان ۱۳۹۱
موسسه فرهنگی اکو     زمستان ۱۳۹۱


 
 
بنیاد میرمیران - موسسه معماری میرمیران     تابستان ۱۳۹۱معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی     تابستان ۱۳۹۰           
موسسه توسعه مطالعات بین المللی فطر و انجمن مفاخر معماری ایران
     زمستان ۱۳۸۶
   
مدیر کل دفتر سازمان‌های مهندسی و تشکل‌های حرفه‌ای وزارت مسکن و شهرسازی     پاییز ۱۳۸۳

چاپ