گفتگوها

ایرج کلانتری
بلند مرتبه ساز در تهران

شماره 49 - زمستان 65 گفتگو با مهندس ایرج کلانتری توسط شهاب میرزاییان

علی اصغر مونسان
استراتژی و سیاست های جاری در جزیره کیش

شماره 50 - بهار 96 گفتگو با دکتر علی اصغر مونسان ( مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره منطقه آزاد کیش ) توسط احمد زهادی

چاپ